Allahummarhamni Bil Qur’an Waj’alhu lii Imaaman Wa Nuuran Wa Huda Wa Rohmah Allahumma Dzakkirni Minhu maa Nasiitu Wa’alimni Minhu maa Jahiiltu Warzuqnii Tilaawatahu Aana Al Laili Wa Aana An Nahaari Waj’alhu lii Hujjatan Yaa Rabbal ‘Alamin

continue reading.....