Allahummarhamni Bil Qur’an
Waj’alhu lii Imaaman Wa Nuuran Wa Huda Wa Rohmah

Allahumma Dzakkirni Minhu maa Nasiitu Wa’alimni Minhu maa Jahiiltu
Warzuqnii Tilaawatahu Aana Al Laili Wa Aana An Nahaari
Waj’alhu lii Hujjatan Yaa Rabbal ‘Alamin

Be Sociable, Share!